Info

Izvještaj sa sjednice Savjetodavnog tijela Parka

Prethodne nedelje je održana II redovna sjednica Savjetodavnog tijela Parka prirode “Piva” za 2018.godinu.

Dnevni red sjednice je bila analiza rezultata tekuće turističke sezone 2018.godine, sa predlogom mjera za pripremu i unapređenje plana upravljanja Parkom za 2019.godinu.

Svi članovi Savjetodavnog tijela su učestvovali u raspravi tokom sjednice i jednoglasno su usvojeni sledeći zaključci:

– Predloženi plan upravljanja Parkom prirode „Piva“ za 2019.godinu sadrži mjere i aktivnosti potrebne za unapređivanje i održivo korišćenje zaštićenog prostora;

– Za dio programa čija realizacija zavisi od državnih organa i institucija, predloženo je da se sa opštinom Plužine organizuje okrugli sto uz učešće predstavnika Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva finansija, Ministarstva kulture, Uprave za šume, Nacionalnih parkova, Parkova prirode, NVO sa temama: upravljanje lovištima u zaštićenim prostorima-analiza dosadašnjeg upravljanja Uprave za šume Lovištem posebne namjene „Piva“; razmatranje inicijative da lovištima u parkovima prirode upravlja upravljač parkova; jedinstvene mjere upravljanja i korišćenja rijeke Tare na čitavom toku; unapređenja zakonodavnih okvira za rad parkova prirode; održivo korišćenje prirodnih resursa i njihova turistička valorizacija.

– Potrebno je zajedno sa Lokalnom samoupravom uspostaviti bolju saradnju sa Upravom za šume u dijelu gazdovanja šumama kao i aktivno učestvovati u prirpremi zakonskih izmjene koje će uslijediti kod najavljene organizacije izmjena u oblasti šumarstva.

– Park prirode „Piva“ će zajedno sa Savjetodavnim tijelom aktivno učestvovati u pripremama za konkurse za projekte koji se finansiraju od strane EU i projekata koje finansiraju drugi donatori.

– „Park prirode Piva“ DOO treba da nastoji da u skladu sa zakonskim mogućnostima proširi opseg djelatnosti i ponuda koje može kao upravljač da obavlja i pruža na prostoru Parka prirode „Piva“.

Savjetodavno tijelo Parka prirode “Piva” je osnovano radi davanja predloga za odlučivanje o stručnim i drugim pitanjima i za pomoć u postupku donošenja odluka i pripreme propisa iz oblasti zaštite Parka, davanja mišljenja na predloge Zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja upravljanja parkovima, učestvovanje u praćenju sprovođenja propisa i planova upravljanja, učestvovanje u pripremi analiza, ocjena i davanja predloga u oblasti planiranja i upravljanja Parkom, saradnja u planiranju istraživanja, razvoja i zaštite prirodnih i kulturno-istorijskih vrijednosti Parka, davanje mišljenja na predložene projekte, davanje predloga za promociju značaja zaštite Parka, promociju turizma i edukaciju javnost.

About the author

Related Posts